POLITYKA PRYWATNOŚCI

CENTRUM MEDYCZNE ŁUKAWSKI

Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO)

 1. Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Przemysław Łukawski ul. Malinowa 1 , 86-300 Grudziądz oraz współpracujące z Centrum Medycznym Przemysław Łukawski praktyki lekarskie
 2. Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych w następującej formie:
  607072717
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Medyczne Przemysław Łukawski w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych lub objęcia opieką zdrowotną w ramach porad lekarskich i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych , a także w celach rezerwacji, potwierdzania
   i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  • weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  • dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
 4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w celu zapewnienia ciągłości leczenia, dostawcom usług i rozwiązań technicznych/ organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskich, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego), dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), osobom upoważnionym przez Panią/Pana. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 2 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
   z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) tj.
   • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, które są przechowywane przez 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
   • Dokumentacji niezbędnej do monitorowania losów krwi i jej składników, które są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
   • Zdjęciach rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w jakim wykonano zdjęcie;
   • Skierowaniach na badania i zaleceniach lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem skierowania lub zalecenia lekarza,  2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie;
   • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
  • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
 7. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.

Klauzula informacyjna w związku ze zastosowaniem monitoringu w placówce (art. 13 RODO)

 1. Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Przemysław Łukawski ul. Malinowa 1 , 86-300 Grudziądz
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Medyczne Przemysław Łukawski ul. Malinowa 1 , 86-300 Grudziądz poprzez system monitoringu ze względu  na bezpieczeństwo osób i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1).
 3. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a następnie ulegną całkowitemu usunięciu z systemu.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Informacja o plikach „cookies”

 1. Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki „cookies”, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
 2. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących „cookies’ oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących „cookies’ w swojej przeglądarce internetowej.
 3. „Cookies” to krótkie pliki tekstowe, które nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane informacje mogące taką identyfikację umożliwić.